Bizkaiko Foru Aldundia

Bazenekien...

Bizkaian badirela 13 foru museo eta gune astebukaerero familia osoarentzat 30 ekimen baino gehiago proposatzen dituztenak?

Irakurri gehiago

Bideoa dauka

Bizkaia Silver Week

Nagusiak

Bizkaia aldaketa demografikoari, zahartze aktiboari eta zilarrezko ekonomiari buruzko elkarrizketa globalean entzun, ikasi, konpartitu, hitz egin eta, baita, parte hartzeko aukera eman duen mundu mailako eztabaidaren foro nagusi bihurtu da.

Bizkaia Silver Week

Errorea gertatu da txantiloia prozesatzerakoan.
Java method "com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW.getDate(Date, String, Locale)" threw an exception when invoked on com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW object "com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW@3ba57089"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${dateUtil.getDate(endDate_DateObj, d... [in template "842907#842945#879834" at line 224, column 41]
	- Reached through: #assign dates = dates + ["${dateUtil... [in template "842907#842945#879834" in function "getDateText" at line 224, column 13]
	- Reached through: #assign dateTexts = dateTexts + [getD... [in template "842907#842945#879834" at line 56, column 21]
----
1<!-- HOME AGENDA --> 
2<#assign assetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService")> 
3<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
4<#assign journalArticleResourceLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleResourceLocalService")> 
5 
6<#assign journalArticleClassName = "com.liferay.journal.model.JournalArticle"> 
7<#assign vocabularyTopicsId = propsUtil.get("bipo.vocabulary.topics")> 
8<#assign vocabularyScheduleRegionId = propsUtil.get("bipo.vocabulary.scheduleRegion")> 
9 
10<#assign portletNamespace = themeDisplay.getPortletDisplay().getId() + '_'> 
11 
12 
13<#assign maxEvents = entries?size -1 > 
14<#if maxEvents gt 2> 
15	<#assign maxEvents = 2 > 
16</#if> 
17     
18<div class="bipo_agenda"> 
19	<div class="row"> 
20		<div class="col-xxs-8 col-xs-8 col-sm-8 col-md-8"> 
21																		   
22			<h3 class="bipo_titulo"><a class="bipo_titulo" href="/agenda"><@liferay.language key="home-agenda.schedule" /></a></h3> 
23		</div> 
24		<div class="col-xxs-4 col-xs-4 col-sm-4 col-md-4"> 
25			<div class="bipo_flechas pull-right"> 
26				<button id="${portletNamespace}bipo_enlace_izquierda"> 
27					<span class="sr-only"><@liferay.language key="previous" /></span><span class="bipoicon icon-flecha_enlace_izquierda"></span> 
28				</button> 
29				<button id="${portletNamespace}bipo_enlace_derecha"> 
30					<span class="sr-only"><@liferay.language key="next" /></span><span class="bipoicon icon-flecha_enlace_derecha"></span> 
31				</button> 
32			</div> 
33		</div> 
34	</div> 
35       
36	<#if entries?has_content > 
37		<ul id="${portletNamespace}bipo_slider_agenda"> 
38			<#list entries[0..maxEvents] as entry> 
39				<#assign title = entry.getTitle(locale) > 
40				<#assign renderer = entry.getAssetRenderer()> 
41				<#assign className = renderer.getClassName() > 
42				<#if validator.equals(className?string, journalArticleClassName?string) > 
43					<#assign journalArticle = renderer.getArticle() > 
44					<#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContentByLocale(locale)) > 
45					<#assign rootElement = document.getRootElement() > 
46					 
47					<#assign image="", alt="", startDate="", endDate="", allDay="", time=""> 
48				  <#assign image = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='eventImage']/dynamic-content").selectSingleNode(rootElement).getStringValue() > 
49					<#assign alt = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='eventImage']/dynamic-element[@name='alt']/dynamic-content").selectSingleNode(rootElement).getStringValue() >  
50					<#assign startDate = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='dates']/dynamic-element[@name='startDate']/dynamic-content").selectSingleNode(rootElement).getStringValue() > 
51					<#assign endDate = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='dates']/dynamic-element[@name='endDate']/dynamic-content").selectSingleNode(rootElement).getStringValue() > 
52					<#assign allDay = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='dates']/dynamic-element[@name='allDay']/dynamic-content").selectSingleNode(rootElement).getStringValue() > 
53 
54 
55					<#assign dateTexts = []> 
56          <#assign dateTexts = dateTexts + [getDateText(allDay, startDate, endDate)]> 
57					 
58					<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) > 
59 
60					<#if !validator.equals(assetLinkBehavior?string, "showFullContent")> 
61						<#assign viewURL = renderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) > 
62					</#if> 
63					 
64					<#assign categories = assetCategoryLocalService.getCategories(className, journalArticle.resourcePrimKey) > 
65   
66			    <#assign categoryNames = []> 
67			    <#assign region = "" > 
68			    <#list categories as category> 
69			    	<#if validator.equals(category.vocabularyId?string,vocabularyTopicsId?string)> 
70			    		<#assign categoryNames = categoryNames + [ "${category.getTitle(locale)}" ] /> 
71			    	<#elseif validator.equals(category.vocabularyId?string,vocabularyScheduleRegionId?string)> 
72			    		<#assign region = category.getTitle(locale) > 
73			    	</#if> 
74			    </#list> 
75					 
76					<li> 
77					  <a href="${viewURL}"> 
78  					  <#if !validator.equals("", image) > 
79  						  <img src="${image}" alt="" /> 
80              </#if> 
81  						<h4 class="bipo_titular">${title}</h4> 
82						</a> 
83					<#--  
84						<#if !validator.equals("0", categoryNames?size?string) > 
85  						<p> 
86  							<#list categoryNames as curCategory > 
87  			          ${curCategory} 
88  			        </#list> 
89  						</p> 
90  					</#if> 
91    			 --> 
92						<#if !validator.equals("", region) || !validator.equals("", dateText) > 
93  						<div class="bipo_hora_lugar"> 
94  						  <ul> 
95    						  <#if !validator.equals("", region) > 
96    							  <li> 
97    							    <span class="bipoicon icon-localizador"> 
98    							      <span class="sr-only"><@liferay.language key="place" /></span> 
99                      </span> 
100                      <span>${region}</span> 
101                    </li> 
102    							</#if> 
103    							<#if dateTexts?has_content > 
104    							  <#list dateTexts as dateText> 
105      							  <li> 
106    										<span class="bipoicon icon-calendar"> 
107    										  <span class="sr-only"><@liferay.language key="date" /></span> 
108    										</span> 
109    										<span> 
110      										<#if !validator.equals("", dateText)> 
111      										  ${dateText}  
112      										</#if> 
113    										</span> 
114    									</li> 
115  									</#list> 
116                  </#if> 
117                </ul> 
118  						</div> 
119  					</#if> 
120						 
121						<p> 
122							<a href="${viewURL}"> 
123								<span class="sr-only">${title}</span><span class="bipoicon bipo_iconOpenRight fb" aria-hidden="true">→</span> 
124							</a> 
125						</p> 
126					</li> 
127				</#if> 
128			</#list> 
129		</ul> 
130	</#if> 
131       
132	<p class="bipo_enlace_derecha"> 
133		<a href="/agenda"> 
134			<@liferay.language key="home-agenda.schedule-gure-bizkaia" /><span class="bipoicon bipo_iconOpenRight fb" aria-hidden="true">→</span> 
135		</a> 
136	</p> 
137</div> 
138 
139<script> 
140	$(document).ready(function() { 
141		var sliderEventos = $("#${portletNamespace}bipo_slider_agenda").lightSlider({ 
142			item: 1, 
143			slideMargin: 0, 
144			loop: true, 
145			keyPress: true, 
146			pager: true, 
147			controls:false, 
148			enableDrag: false, 
149			paginationLabel: '<@liferay.language key="event"/>', 
150			onSliderLoad: function(el) { 
151  					control(el); 
152  				}, 
153  			onAfterSlide: function(el) { 
154  				control(el); 
155
156		}); 
157		 
158		$("#${portletNamespace}bipo_enlace_izquierda").click(function(e) {  
159			sliderEventos.goToPrevSlide(); 
160		}); 
161 
162		$("#${portletNamespace}bipo_enlace_derecha").click(function(e) { 
163			sliderEventos.goToNextSlide(); 
164		}); 
165		 
166		 
167		function control(element) { 
168    	  if (element.getTotalSlideCount() == null || 1 == element.getTotalSlideCount()) { 
169    			element.destroy(); 
170    			$("#${portletNamespace}bipo_enlace_derecha").attr('disabled','disabled'); 
171    			$("#${portletNamespace}bipo_enlace_izquierda").attr('disabled','disabled'); 
172    		} else { 
173    			 
174    			if(element.getCurrentSlideCount() == 1){ 
175    			  $("#${portletNamespace}bipo_enlace_izquierda").attr('disabled','disabled'); 
176    			}else{ 
177    			  $("#${portletNamespace}bipo_enlace_izquierda").removeAttr('disabled') 
178
179    			 
180    			if(element.getCurrentSlideCount() == element.getTotalSlideCount()){ 
181    			  $("#${portletNamespace}bipo_enlace_derecha").attr('disabled','disabled'); 
182    			}else{ 
183    			  $("#${portletNamespace}bipo_enlace_derecha").removeAttr('disabled') 
184    			   
185
186
187
188	}); 
189</script> 
190 
191<#function getDateText allDay startDate endDate> 
192  <#assign dates = []> 
193  <#assign dateText = ""> 
194   
195  <#assign formato = []> 
196	<#assign formato = formato + ["dd"] > 
197	<#assign formato = formato + ["MM"] > 
198	<#assign dateFormat = languageUtil.format(locale, "dateFormat.dd-mm", formato)> 
199	 
200	<#if validator.isNotNull(startDate)> 
201  	<#assign startDate_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", startDate, locale)> 
202  </#if> 
203  <#if validator.isNotNull(endDate)> 
204  	<#assign endDate_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", endDate, locale)> 
205  </#if> 
206	 
207   
208  <#if getterUtil.getBoolean(allDay)> 
209	   
210	  <#assign dateText = dateUtil.getDate(startDate_DateObj, dateFormat, locale) > 
211	<#elseif (!validator.equals("0", startDate?string)) && (validator.equals("0", endDate?string)) > 
212	   
213	  <#assign dates = dates + [ '${dateUtil.getDate(startDate_DateObj, dateFormat, locale)}' ] > 
214	   
215	  <#assign dateText = languageUtil.format(locale, "from-date", dates) > 
216	<#elseif (validator.equals("0", startDate?string)) && (!validator.equals("0", endDate?string)) > 
217	   
218	  <#assign dates = dates + [ '${dateUtil.getDate(endDate_DateObj, dateFormat, locale)}' ] > 
219	   
220	  <#assign dateText = languageUtil.format(locale, "to-date", dates) > 
221	<#elseif (!validator.equals("0", startDate?string)) && (!validator.equals("0", endDate?string)) > 
222	   
223	  <#assign dates = dates + [ '${dateUtil.getDate(startDate_DateObj, dateFormat, locale)}' ] > 
224	  <#assign dates = dates + [ '${dateUtil.getDate(endDate_DateObj, dateFormat, locale)}' ] > 
225	   
226	  <#assign dateText = languageUtil.format(locale, "from-to-date", dates) > 
227	</#if> 
228	<#return dateText >				 
229</#function> 
Bizkaibus app

Bizkaibus

Bizkaiko autobusen ordutegia.