ARAUTEGIA ETA AURREKONTU INFORMAZIOA

Ezagutu nahiko zenuke 2022. urterako aurrekontuen proiektua?

Jaso informazioa

AURREKONTUA GUZTIRA 2021

SARRERAK

7.970,8
MILI. EURO

  • ITUNDUAK 7.403,0 M€
  • ITUNDU GABEAK 567,8 M€

GASTUAK

7.970,8
MILI. EURO

  • SAILAK 1.595,5 M€
  • HERRI ZORRA, ERAKUNDEEN KONPROMISOAK, UDAL FINANTZAKETA ETA BATZAR NAGUSIAK 6.375,3 M€

GASTUAK 2021

AURREKONTUA GUZTIRA
7.970,8
MILI. EURO

SAILEN ARABERAKO
BANAKETA

-6,4%

2020 (E)AN BAINO
GUTXIAGO

Gastuen banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
5,3%
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA 84,6 M€
38,1%
GIZARTE EKINTZA 607,3 M€
3,9%
EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA 62,9 M€
8,4%
OGASUNA ETA FINANTZAK 134,0 M€
10,8%
GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 172,9 M€
8,4%
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 134,7 M€
4,5%
EKONOMIA SUSTATZEKO 71,4 M€
4,6%
ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA 74,1 M€
15,9%
AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA 253,6 M€
HERRI ZORRA 206,7 M€
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 5.242,6 M€
UDAL FINANTZAKETA 916,7 M€
BATZAR NAGUSIA 9,4 M€
AURREKONTUA GUZTIRA 7.970,8 M€

GASTU POLITIKA

Gastu politika sailetan banatuta 1.atala
Azpifuntzioa Guztira
HERRI ZORRA 206,7 M€
KANPO HARREMANAK 33,1 M€
HIRIGINTZA 3,5 M€
INGURUMENA 9,5 M€
PENTSIOAK 40,9 M€
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA 472,7 M€
ENPLEGUAREN SUSTAPENA 23,4 M€
KULTURA 44,0 M€
KIROLA 9,5 M€
NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA 41,6 M€
Gastu politika sailetan banatuta 2.atala
Azpifuntzioa Guztira
INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK 52,2 M€
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA 15,0 M€
GARRAIO PUBLIKOA 170,5 M€
AZPIEGITURA 268,2 M€
IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA 0,7 M€
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK 5,2 M€
GOBERNU ORGANOAK 17,6 M€
IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA 375,7 M€
FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA 81,5 M€
BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUEI EGINIKO TRANSF 6.099,3 M€

SARRERAK 2021

AURREKONTUA GUZTIRA
7.970,8
MILI. EURO

-6,4%

2020 (E)AN BAINO
GUTXIAGO

Sarreren banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
46,3%
ZUZENEKO ZERGAK 3.693,3 M€
46,0%
ZEHARKAKO ZERGAK 3.666,5 M€
1,5%
TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 119,3 M€
1,0%
TRANSFERENTZIAK, BESTERENTZEAK, ONDARE SARRERAK 80,3 M€
5,2%
FINANTZA PASIBOEN ETA AKTIBOEN ALDAKUNTZA 411,4 M€

ZERGA ARLOKO DIRU-SARRERAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK

Sarreren banaketa zerga motaren arabera 1.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
39,8% PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 2.975,2 M€
7,0% SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA 523,0 M€
0,8% DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA 60,0 M€
1,1% ONDAREAREN GAINEKO ZERGA 79,0 M€
0,7% GAINERAKO ZUZENEKO ZERGAK 56,1 M€
Sarreren banaketa zerga motaren arabera 2.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
1,0% ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. 78,0 M€
37,5% BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA 2.802,2 M€
9,9% ZERGA BEREZIAK 739,6 M€
0,6% GAINERAKO ZEHARKAKO ZERGAK 46,8 M€
1,6% TASAK, PREZIO PUBLIKOAK, ZEHAPENAK, INTERES ERREKARGUAK ETA BESTE BATZUK 119,3 M€