ARAUTEGIA ETA AURREKONTU INFORMAZIOA

AURREKONTUA GUZTIRA 2020

SARRERAK

8.477,3
MILI. EURO

  • ITUNDUAK 8.207,4 M€
  • ITUNDU GABEAK 269,9 M€

GASTUAK

8.477,3
MILI. EURO

  • SAILAK 1.518,0 M€
  • HERRI ZORRA, ERAKUNDEEN KONPROMISOAK, UDAL FINANTZAKETA ETA BATZAR NAGUSIAK 6.959,3 M€

GASTUAK 2020

AURREKONTUA GUZTIRA
8.477,3
MILI. EURO

SAILEN ARABERAKO
BANAKETA

+3,1%

2019 (E)AN BAINO
GEHIAGO

Gastuen banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
6,3%
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA 96,0 M€
38,7%
GIZARTE EKINTZA 587,3 M€
4,0%
EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA 61,0 M€
8,9%
OGASUNA ETA FINANTZAK 135,1 M€
9,5%
GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 144,3 M€
8,4%
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 128,0 M€
5,7%
EKONOMIA SUSTATZEKO 86,1 M€
4,5%
ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA 68,6 M€
13,9%
AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA 211,6 M€
HERRI ZORRA 163,5 M€
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 5.857,0 M€
UDAL FINANTZAKETA 929,9 M€
BATZAR NAGUSIA 8,9 M€
AURREKONTUA GUZTIRA 8.477,3 M€

GASTU POLITIKA

Gastu politika sailetan banatuta 1.atala
Azpifuntzioa Guztira
HERRI ZORRA 163,5 M€
KANPO HARREMANAK 35,3 M€
HIRIGINTZA 3,5 M€
INGURUMENA 10,5 M€
PENTSIOAK 40,9 M€
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA 452,4 M€
ENPLEGUAREN SUSTAPENA 21,1 M€
KULTURA 42,0 M€
KIROLA 9,6 M€
NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA 40,2 M€
Gastu politika sailetan banatuta 2.atala
Azpifuntzioa Guztira
INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK 65,6 M€
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA 15,4 M€
GARRAIO PUBLIKOA 140,9 M€
AZPIEGITURA 240,4 M€
IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA 0,8 M€
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK 5,0 M€
GOBERNU ORGANOAK 16,8 M€
IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA 303,7 M€
FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA 82,6 M€
BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUEI EGINIKO TRANSF 6.787,0 M€

SARRERAK 2020

AURREKONTUA GUZTIRA
8.477,3
MILI. EURO

+3,1%

2019 (E)AN BAINO
GEHIAGO

Sarreren banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
47,8%
ZUZENEKO ZERGAK 4.055,1 M€
48,2%
ZEHARKAKO ZERGAK 4.086,0 M€
1,7%
TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 144,4 M€
0,9%
TRANSFERENTZIAK, BESTERENTZEAK, ONDARE SARRERAK 75,0 M€
1,4%
FINANTZA PASIBOEN ETA AKTIBOEN ALDAKUNTZA 116,8 M€

ZERGA ARLOKO DIRU-SARRERAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK

Sarreren banaketa zerga motaren arabera 1.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
37,1% PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 3.076,7 M€
9,4% SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA 776,1 M€
0,8% DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA 64,9 M€
1,0% ONDAREAREN GAINEKO ZERGA 79,7 M€
0,7% GAINERAKO ZUZENEKO ZERGAK 57,7 M€
Sarreren banaketa zerga motaren arabera 2.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
1,4% ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. 111,9 M€
37,1% BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA 3.076,5 M€
10,3% ZERGA BEREZIAK 850,3 M€
0,6% GAINERAKO ZEHARKAKO ZERGAK 47,3 M€
1,7% TASAK, PREZIO PUBLIKOAK, ZEHAPENAK, INTERES ERREKARGUAK ETA BESTE BATZUK 144,4 M€