Zerrenda ez dago eskuragarri, argitaratu den egunetik hiru hilabete pasa direla eta. (Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 FORU-ARAUA 94 ter artikulua).