DATUEN BABESA

Datu pertsonalak babesteko eskubidea pertsona fisiko guztien oinarrizko eskubidea da. Horrek esan nahi du pertsona fisiko horiek beren datu pertsonalen erabilera kontrolatzeko ahala dutela. Kontrol horri esker, gure datuen tratamenduaren bitartez, saihestu egin daiteke gure intimitateari eta gainerako oinarrizko eskubide eta askatasun publikoei eragiten dien informazio pertsonala eskuratzea. Oinarrizko eskubide hori Espainiako Konstituzioaren 18. artikuluan jasota dago: Legeak informatikaren erabilera mugatuko du, herritarren ohorea, eta norberaren nahiz senitartekoen bizitza pribatua, eta horien guztien eskubideen egikaritza osoa bermatzeko.

ARAUDIA ETA DBO

Erreglamendua (EB) 2016/679

El Datuak babesteko erregelamendu orokorra (DBEO) aplikatu beharrekoa da Europar Batasunean. Erregelamendu horren bitartez, pertsona fisikoen datu pertsonalak eta datu horien zirkulazio-askatasuna babesten dira. BAO: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

3/2018 Lege organikoa, abenduaren 5ekoa

Datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak xede hauek ditu: ordenamendu juridikoa erregelamendu horretara egokitzea eta herritarren eskubide digitalak bermatzea. BAO: https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf

DBO

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta sektore publikoko foru erakundeen DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIA deritzon pertsona Gobernu Kontseiluak 2018ko maiatzaren 15an hartutako erabaki baten bidez sortu, izendatu eta arautu zen. Izendapen hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen (BAO, 99 zk., 2018ko maiatzaren 24koa), eta jakinarazpen ofiziala egin zitzaion Datuak Babesteko Euskal Bulegoari.

Harremana

Bizkaiko Foru Aldundiak eta haren foru-entitateek egiten dituzten tratamenduei buruzko datuen babesaren arloko kontsulta guztietarako, HONA jo dezakezue

DATU-BABESAREN ARLOKO ESKUBIDEAK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAN (BFA)

Datu-babesari buruzko araudiak aukera ematen die pertsona fisikoei tratamendu-arduradunaren aurrean egikari ditzaten beren datuetan sartu, datuok zuzendu, ezabatu, haien aurka egiteko edo haien tratamendua mugatzeko eskubideak, bai eta erabaki indibidual automatizatuen helburu ez izatekoa ere. Eskubideok zuzenean edo legezko zein borondatezko ordezkari bidez egikari daitezke. Eskubideok egikaritzea doakoa da. Horrez gainera, eskubidea dute dagokien kontrol-agintaritzari erreklamazioa jartzeko (hau da, Datuak Babesteko Euskal Bulegoari).

Datu Pertsonalen Tratamendu Jardueren Erregistroa

Sarrera

Bizkaiko Foru Aldundiak datu pertsonalen tratamendu-jardueren erregistroa (aurrerantzean, TJE) argitaratu du.TJE foru erakundearen foru sail bakoitzean datu pertsonalen tratamendu-jarduerak gauzatzean, datu pertsonalen multzo egituratuari buruzko informazio guztiaren inbentario edo erregistroa da. Bertan harremanetan jartzen den pertsonen datuak edo foru zerbitzu, jarduera eta prestazioak erabiltzen dituztenenak daude.

Bizkaiko Foru Aldundia administrazio publikoa den neurrian, datu pertsonalei buruzko tratamenduaren arduraduna da eta, horregatik, Foruko TJE sortu eta, ondoren, eguneratu nahiz ikuskatzea onartu du, 2016/679 (EB) Araudiak (DBAO) 30. artikuluan eta 3/2018 Lege Organikoak, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoak, (DPB-EDBLO) 31. eta 77. artikuluetan xedatutakoa betetzeko.

Datu pertsonalen tratamendu-jardueren inbentarioa sortzea eta argitaratzea bitarteko elektronikoen bitartez irisgarria da eta DBEAren esku jartzen da, kontrol-agintaritza eskuduna den neurrian.

Iragarkia

BFAko Gobernu Kontseiluaren 2020ko otsailaren 18ko Erabakia BAOn argitaratzea. Horren bidez, Datu Pertsonalen Tratamendurako Jardueren Erregistroa sortu, arautu, mantendu eta argitaratzen da.

Deskargatu PDF (123 KB)

Azalpen-Videoa TJE

Itxi

Zein da egiten ditugun datu pertsonalen tratamenduak legeztatzeko oinarria?

Tratamendu-jarduera bakoitzari buruzko TJEren atal bakoitzean sail bakoitzak egiten dituen datu pertsonalen tratamenduak “ad hoc” legeztatzeko lege-oinarria modu zehatzean definituko da.Hala eta guztiz ere, orokorrean, DBAOk 6.1. artikuluko e) eta c) hizkietan xedatutakoaren arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria, interes publikoak bultzatuta edo botere publikoak erabilita, zeregina betetzea da. Halaber, legezko eskakizuna betetzeak legeztatzen du.

Azalpen modura, lege-maila duten araudi-xedapenak aipatzen dira, Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumen-jarduera gaitzen badute:

  • 3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Herriko Autonomia Estatutuari buruzkoa.
  • 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidegoko erakunde komunen eta beren Lurralde Historikoetako foru organoen arteko harremanei buruzkoa.
  • 12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Ekonomia Itunari buruzkoa.
  • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
  • 1985eko urriaren 15eko Tokiko Autonomiari buruzko Europar Gutuna.
  • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa.
  • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa..
Itxi

Zer segurtasun-neurri aplikatzen dizkiogu datu pertsonalen tratamenduari?

Inplementatutako segurtasun-neurriak 3/2010 Errege Dekretuak, urtarrilaren 8koak, administrazio elektronikoaren eremuan segurtasunaren eskema nazionala arautzen duenak, II. eranskinean (segurtasun-neurriak) aurrez ikusitakoekin bat datoz.

Itxi

Zenbat denboraz gordeko dira datu pertsonalak administrazio publikoan?

Oro har, datu pertsonalak jarduerari edo zerbitzuari dagokion prozedura izapidetzeko behar den denboraz gordeko dira eta, gainera, tratamenduaren beraren ondorioz gero izan daitezkeen erantzukizunak azkentzeko ondorengo preskripzio- edo iraungitze-epea bete arte zabalduko da, betiere DBEDBLOk datu pertsonal zehatzak tratatzeko IV. tituluan dituen epe bereziak kontuan hartuta.

Itxi

Bizkaiko Foru Aldundian profilak egiten dira?

Bizkaiko Foru Aldundiak ez du profilik egingo.Gero, pertsonengan ondore juridikoekin edo eragin esangarriekin erabakiak hartzeko, tratamendu automatizatuaren ondoriozko alderdi pertsonalen ebaluazio sistematikoa eta zehatza ez da burutuko.

Itxi

Zelan bideratzen ditu Bizkaiko Foru Aldundiak tratamenduaz arduratzen diren pertsonekiko harremanak?

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO) 4. artikuluak honela definitzen du tratamendu-eragilearen figura: Tratamenduaren arduradunaren izenean datu pertsonalak tratatzen dituen pertsona fisiko edo juridikoa, agintaritza publikoa, zerbitzua edo bestelako erakundea. Bizkaiko Foru Aldundiaren esparruan, DBEOren 28. artikuluaren arabera, tratamendu-eragile batek datu pertsonalen tratamendua egiten duenean foru erakundeko tratamendu-arduradun baten kontura, segurtasunerako neurri teknikoak eta antolakuntzakoak aplikatzeko berme nahikoak eskaintzen dituzten tratamendu-eragileekin soilik ezarri behar dira harremanak. Era horretara, datu pertsonalen tratamenduak bete egiten ditu Bizkaiko Foru Aldundiak bere eragileentzat zehazten, ezartzen eta eguneratzen dituen jarraibideak eta gidalerroak, eta, gainera, horiek gauzatzerakoan datuen babesaren arloko araudi indarduna betetzen da.

Zelan bideratzen ditu Bizkaiko Foru Aldundiak tratamenduaz arduratzen diren pertsonekiko harremanak?

Datuen Tratamendu Jardueren Erregistroa