DATUEN BABESA

Datu pertsonalak babesteko eskubidea pertsona fisiko guztien oinarrizko eskubidea da. Horrek esan nahi du pertsona fisiko horiek beren datu pertsonalen erabilera kontrolatzeko ahala dutela. Kontrol horri esker, gure datuen tratamenduaren bitartez, saihestu egin daiteke gure intimitateari eta gainerako oinarrizko eskubide eta askatasun publikoei eragiten dien informazio pertsonala eskuratzea. Oinarrizko eskubide hori Espainiako Konstituzioaren 18. artikuluan jasota dago: Legeak informatikaren erabilera mugatuko du, herritarren ohorea, eta norberaren nahiz senitartekoen bizitza pribatua, eta horien guztien eskubideen egikaritza osoa bermatzeko.

ARAUDIA

Erreglamendua (EB) 2016/679

El Datuak babesteko erregelamendu orokorra (DBEO) aplikatu beharrekoa da Europar Batasunean. Erregelamendu horren bitartez, pertsona fisikoen datu pertsonalak eta datu horien zirkulazio-askatasuna babesten dira. BAO: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

3/2018 Lege organikoa, abenduaren 5ekoa

Datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak xede hauek ditu: ordenamendu juridikoa erregelamendu horretara egokitzea eta herritarren eskubide digitalak bermatzea. BAO: https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf

DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIA (DBO)

DBO

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta sektore publikoko foru erakundeen DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIAderitzon pertsona Gobernu Kontseiluak 2018ko maiatzaren 15an hartutako erabaki baten bidez sortu, izendatu eta arautu zen. Izendapen hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen (BAO, 99 zk., 2018ko maiatzaren 24koa), eta jakinarazpen ofiziala egin zitzaion Datuak Babesteko Euskal Bulegoari.

Harremana

Datuen babesari buruzko kontsultak argitzeko, harremanetarako postontzi hau jarri dugu zuen eskura: DPO@bizkaia.eus

DATU-BABESAREN ARLOKO ESKUBIDEAK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAN (BFA)

Datu-babesari buruzko araudiak aukera ematen die pertsona fisikoei tratamendu-arduradunaren aurrean egikari ditzaten beren datuetan sartu, datuok zuzendu, ezabatu, haien aurka egiteko edo haien tratamendua mugatzeko eskubideak, bai eta erabaki indibidual automatizatuen helburu ez izatekoa ere. Eskubideok zuzenean edo legezko zein borondatezko ordezkari bidez egikari daitezke. Eskubideok egikaritzea doakoa da. Horrez gainera, eskubidea dute dagokien kontrol-agintaritzari erreklamazioa jartzeko (hau da, Datuak Babesteko Euskal Bulegoari).

Zer eskubide pertsonal egikari ditzakezu BFAn?

 • Datuetan sartzeko eskubidea: Eskubide hau erabil daiteke jakiteko ea tratamenduari dagozkion datu pertsonal guztiak eta informazio osoa tratatzen diren: datu pertsonalak, kategoriak, helburuak, jasotzaileak, datuak gordetzeko epea, datuen jatorria, transferentziak eta komunikazioak.
 • Datuak zuzentzeko eskubidea: Eskubide honek ahalmena ematen du datu pertsonal zehazgabeak zuzentzeko eta datu osatugabeak osatzeko.
 • Datuak ezabatzeko eskubidea: Eskubide honek ahalmena ematen du datu pertsonalak kasu hauetan ezabatzeko:
  • Datuen tratamendua legez kontrakoa denean
  • Datuen tratamendua edo bilketa eragin zuen xedea desagertzen denean
  • Adostasuna ezeztatzen denean (soilik datu pertsonalak adostasuna adierazita eman badira)
  • Tratamenduari aurka egiten zaionean.
 • Datuen aurka egiteko eskubidea: BFAko tratamendu-arduradunak datu pertsonalen tratamenduaren erabilera oinarritzen badu interes publikoko misio batean edo ahal publikoen egikaritzean, interesdunak edozein unetan balia dezake tratamenduari aurka egiteko eskubidea, bere egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiak direla eta. Kasu honetan, arduradunen eta interesdunaren interesak ponderatzeko judizio bat egiten da, hau da, alderdi hauek baloratu eta ponderatu behar dira:
  • Arduradunak tratamendua egiteko dituen ezinbesteko arrazoi legitimoak.
  • Interesdunaren interesak, eskubideak eta askatasunak.
 • Datuen tratamendua mugatzeko eskubidea: Eskubide honek ahalmena ematen du datu pertsonalen tratamendua mugatzeko, bi modutan: tratamendua etenda edo datuak gordeta:
  1. Kasu hauetan eskatzen da tratamendua eteteko:
   • Datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen denean, zehaztasun hori egiaztatzeko epean zehar.
   • Arrazoi pertsonalak adierazita tratamenduari aurka egiten zaionean, egoera hau egiaztatzen de bitartean: arduradunak datuen tratamendua egiten duela interes publikoko misio batean edo ahal publikoen egikaritzean oinarrituta, eta arduradunaren tratamendu horrek lehentasuna duela interesdunaren interesen aurrean.
  2. Kasu hauetan eskatzen da datuak gordetzeko:
   • Tratamendua legez kontrakoa izanda eskatzen denean haren erabilera mugatzeko, eta ez datuak ezabatzeko.
   • Erreklamazioak aurkeztu edo haien aurrean defentsa egiteko interesdunek datuak behar dituztenean eta, aldi berean, arduradunak dagoeneko datuok behar ez dituenean tratamenduaren helburuetarako.
 • Erabaki indibidual automatizatuen erabakien helburu ez izateko eskubidea: Eskubide honek bermatzen du erabakia ezin dela hartu datu pertsonalen tratamendu hutsean oinarrituta (profilak egitean barne), baldin eta tratamenduak ondorio juridikoak badauzka interesdunengan. Hala ere, eskubide hau ez da aplikatuko baldin eta:
  1. Beharrezkoa bada interesdunaren eta tratamendu-arduradunaren arteko kontratu bat egiteko edo exekutatzeko.
  2. Tratamendua adostasunak legitimatuta badago.

BFAn eskubide pertsonalak egikaritzeko prozedura:

 1. Aurkezpena: Eskabideak idatziz aurkeztu beharko zaizkio Lege Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalari, leku hauetan:
  • o BFAren egoitza elektronikoa: https://www.ebizkaia.eus (prozedura: datu pertsonalen eskubideak egikaritzea)
  • Bizkaiko Foru Aldundiko Erregistro Nagusia (Laguntza, Erregistroa eta Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Bulegoa: Diputazio kalea, 7, 48008, Bilbo)
  • Oficinas Comarcales de Atención Ciudadana de la Diputación Foral de Bizkaia
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren herritarrei laguntzeko eskualde-bulegoak
  • 39/2015 Legean adierazitako lekuetan.
 2. Izapideak eta ebazpena: Goian adierazitako atalak izapidetuko du eskabidea tratamendu-arduradunaren aurrean (kasuan-kasuan, Bizkaiko Foru Aldundian eskumena duen arduradunaren aurrean), eta arduradunak erantzuna eman eta jakinarazpena egin behar du eskabidea jaso eta hilabeteko (1) epean. Epe hori luzatu ahal izango da, beste 2 hilabetez, kontuan hartuta eskabideen konplexutasuna eta kopurua; behar bezala jakinaraziko dira luzapenaren arrazoiak.
 3. Aurkaratzea: Datuen babesaren arloko eskubideak egikaritzeko eskabidea espresuki edo presuntzioz ezesten bada, interesdunak eskubidearen babesa eskatu dezake Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean, edo, hala badagokio, aurretiazko erreklamazioa zuzendu diezaioke Bizkaiko Foru Aldundiko datuen babesaren arloko ordezkariari —Datuak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko 3/2018 Lege Organikoaren 37. artikuluarekin bat—, hark izapidetu dezan BFAren barruan, erakunde horri zuzentzen baitzaio erreklamazioa.