ARAUTEGIA ETA AURREKONTU INFORMAZIOA

AURREKONTUA GUZTIRA 2019

SARRERAK

8.216,7
MILI. EURO

  • ITUNDUAK 7.948,8 M€
  • ITUNDU GABEAK 267,9 M€

GASTUAK

8.216,7
MILI. EURO

  • SAILAK 1.475,2 M€
  • HERRI ZORRA, ERAKUNDEEN KONPROMISOAK, UDAL FINANTZAKETA ETA BATZAR NAGUSIAK 6.741,5 M€

GASTUAK 2019

AURREKONTUA GUZTIRA
8.216,7
MILI. EURO

SAILEN ARABERAKO
BANAKETA

+4,9%

2018 (E)AN BAINO
GEHIAGO

Gastuen banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
6,6%
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA 97,4 M€
37,9%
GIZARTE EKINTZA 559,0 M€
4,1%
EUSKARA ETA KULTURA 60,5 M€
8,5%
OGASUNA ETA FINANTZAK 125,8 M€
10,1%
GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA 148,4 M€
8,2%
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 120,6 M€
20,4%
EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA 301,2 M€
4,2%
ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA 62,4 M€
HERRI ZORRA 168,5 M€
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 5.667,4 M€
UDAL FINANTZAKETA 896,8 M€
BATZAR NAGUSIA 8,9 M€
AURREKONTUA GUZTIRA 8.216,7 M€

GASTU POLITIKA

Gastu politika sailetan banatuta 1.atala
Azpifuntzioa Guztira
HERRI ZORRA 168,5 M€
KANPO HARREMANAK 31,8 M€
HIRIGINTZA 3,4 M€
INGURUMENA 8,9 M€
PENTSIOAK 38,2 M€
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA 427,3 M€
ENPLEGUAREN SUSTAPENA 18,6 M€
KULTURA 41,8 M€
KIROLA 9,4 M€
NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA 40,4 M€
Gastu politika sailetan banatuta 2.atala
Azpifuntzioa Guztira
INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK 72,8 M€
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA 7,5 M€
GARRAIO PUBLIKOA 141,3 M€
AZPIEGITURA 252,0 M€
IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA 1,0 M€
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK 25,6 M€
GOBERNU ORGANOAK 17,5 M€
IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA 268,7 M€
FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA 78,0 M€
BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUEI EGINIKO TRANSF 6.564,1 M€

SARRERAK 2019

AURREKONTUA GUZTIRA
8.216,7
MILI. EURO

+4,9%

2018 (E)AN BAINO
GEHIAGO

Sarreren banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
46,5%
ZUZENEKO ZERGAK 3.817,1 M€
49,5%
ZEHARKAKO ZERGAK 4.066,3 M€
1,7%
TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 139,9 M€
0,9%
TRANSFERENTZIAK, BESTERENTZEAK, ONDARE SARRERAK 73,2 M€
1,5%
FINANTZA PASIBOEN ETA AKTIBOEN ALDAKUNTZA 120,2 M€

ZERGA ARLOKO DIRU-SARRERAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK

Sarreren banaketa zerga motaren arabera 1.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
35,3% PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 2.832,1 M€
9,7% SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA 779,8 M€
0,8% DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA 65,2 M€
1,0% ONDAREAREN GAINEKO ZERGA 81,0 M€
0,7% GAINERAKO ZUZENEKO ZERGAK 59,1 M€
Sarreren banaketa zerga motaren arabera 2.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
1,4% ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. 108,4 M€
38,2% BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA 3.061,5 M€
10,6% ZERGA BEREZIAK 848,6 M€
0,6% GAINERAKO ZEHARKAKO ZERGAK 47,8 M€
1,7% TASAK, PREZIO PUBLIKOAK, ZEHAPENAK, INTERES ERREKARGUAK ETA BESTE BATZUK 139,9 M€