ARAUTEGIA ETA AURREKONTU INFORMAZIOA

AURREKONTUA GUZTIRA 2022

SARRERAK

8.886,1
MILI. EURO

  • ITUNDUAK 8.387,9 M€
  • ITUNDU GABEAK 498,2 M€

GASTUAK

8.886,1
MILI. EURO

  • SAILAK 1.699,9 M€
  • HERRI ZORRA, ERAKUNDEEN KONPROMISOAK, UDAL FINANTZAKETA ETA BATZAR NAGUSIAK 7.186,2 M€

GASTUAK 2022

AURREKONTUA GUZTIRA
8.886,1
MILI. EURO

SAILEN ARABERAKO
BANAKETA

+10,3%

2021 (E)AN BAINO
GEHIAGO

Gastuen banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
5,3%
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA 89,4 M€
36,6%
GIZARTE EKINTZA 621,9 M€
4,5%
EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA 75,9 M€
8,4%
OGASUNA ETA FINANTZAK 142,7 M€
11,4%
GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 193,0 M€
9,1%
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 153,8 M€
5,1%
EKONOMIA SUSTATZEKO 86,1 M€
4,8%
ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA 81,4 M€
15,0%
AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA 255,6 M€
HERRI ZORRA 205,4 M€
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 6.002,4 M€
UDAL FINANTZAKETA 969,0 M€
BATZAR NAGUSIA 9,4 M€
AURREKONTUA GUZTIRA 8.886,1 M€

GASTU POLITIKA

Gastu politika sailetan banatuta 1.atala
Azpifuntzioa Guztira
HERRI ZORRA 205,4 M€
KANPO HARREMANAK 34,2 M€
HIRIGINTZA 4,3 M€
INGURUMENA 10,7 M€
PENTSIOAK 42,8 M€
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA 488,6 M€
ENPLEGUAREN SUSTAPENA 25,1 M€
KULTURA 53,0 M€
KIROLA 11,5 M€
NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA 43,4 M€
Gastu politika sailetan banatuta 2.atala
Azpifuntzioa Guztira
INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK 66,7 M€
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA 15,0 M€
GARRAIO PUBLIKOA 189,9 M€
AZPIEGITURA 270,7 M€
IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA 0,8 M€
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK 3,8 M€
GOBERNU ORGANOAK 18,6 M€
IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA 349,7 M€
FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA 80,4 M€
BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUEI EGINIKO TRANSF 6.971,4 M€

SARRERAK 2022

AURREKONTUA GUZTIRA
8.886,1
MILI. EURO

+10,3%

2021 (E)AN BAINO
GEHIAGO

Sarreren banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
47,0%
ZUZENEKO ZERGAK 4.174,0 M€
47,6%
ZEHARKAKO ZERGAK 4.228,7 M€
1,6%
TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 145,6 M€
1,1%
TRANSFERENTZIAK, BESTERENTZEAK, ONDARE SARRERAK 101,7 M€
2,7%
FINANTZA PASIBOEN ETA AKTIBOEN ALDAKUNTZA 236,0 M€

ZERGA ARLOKO DIRU-SARRERAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK

Sarreren banaketa zerga motaren arabera 1.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
39,3% PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 3.322,5 M€
7,3% SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA 619,0 M€
1,0% DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA 86,4 M€
1,0% ONDAREAREN GAINEKO ZERGA 82,0 M€
0,8% GAINERAKO ZUZENEKO ZERGAK 64,1 M€
Sarreren banaketa zerga motaren arabera 2.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
1,3% ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. 111,5 M€
37,4% BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA 3.166,8 M€
9,5% ZERGA BEREZIAK 804,2 M€
0,7% GAINERAKO ZEHARKAKO ZERGAK 57,8 M€
1,7% TASAK, PREZIO PUBLIKOAK, ZEHAPENAK, INTERES ERREKARGUAK ETA BESTE BATZUK 145,6 M€