GARRAIOAK, MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA SUSTATZEKO SAILA

Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Sailak Bizkaibus, Bizkaian hirien arteko bidaiarien garraio zerbitzua, kudeatzen du. Lurraldeko herri garraioaren sisteman zerbitzu estrategikoa da, baita Bizkaia hobe lotzeko Foru Aldundiaren zereginean ardatzetako bat ere.

Modu berean, Sailak salgaien garraioa kudeatzen du eta lurraldearen antolamenduaz arduratzen da, 7.000 biztanletik beherako Bizkaiko 83 udalerritan plan orokorrak behin betiko onartzearekin batera.

Aurrekontua 2017
Bizkaiko Foru Aldundia

149,030,000

1,165,551,000 euroko guztizko aurrekontuaren %12.79

aurrekontuak 2017

ZER EGITEN DUGU?

Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Zuzendaritzak bi zerbitzu ditu, bidaiarien garraio zerbitzua eta garraioaren antolamenduari buruzko zerbitzua. Horiek honako zereginak dituzte:

Errepidez egindako garraioaren sektore ezberdinetarako diru-laguntzak eta laguntza publikoak planifikatzea.

Garraioaren arloan baimenak eskatzeko administrazio espedienteak ebaztea.

Errepidez egindako garraioen arloan zigor espedienteei dagokien prozesuan eta ebazpenean izapideak hastea.

Bizkaibusen zerbitzua zuzendu eta kontrolatzea, indarreko programa kontratuak eta zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuak behar bezala gauzatzea. Xede horrez, Zuzendaritzak zerbitzua behar bezala eskaintzeko gauzatze aginduak ematen ditu.

Aparkabisa SA sozietate publikoa kontrolatu eta jarraitzea.

Gaitasun profesionalaren ziurtagiria (GPZ) lortzera bideratutako zentroak eta ikastaroak homologatzeko baimena.

Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Zuzendaritzak honakoak ditu: Hirigintza Plangintzarako Zerbitzua, Hirigintzaren Lege Atala eta Lurralde Antolamenduaren Atala. Besteak beste, honako zereginak ditu:

Bizkaiko Foru Aldundiaren aginpidetzako udalaren hirigintza plangintza zuzentzea eta onarpen proposamena egitea.

Bizkaiko informazio geografiko eta kartografiko ofizialak ekoitzi, mantendu eta eguneratzea, baita hedatu eta argitaratzea ere.

Lurraldeari dagokion Antolamenduaren Plangintza egitean zuzendu eta koordinatzea.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legeari erreparatuz, Hirigintza Plangintzaren Erregistroa eta Hirigintza Intereseko Erakunde eta Elkarteen Erregistroa kudeatzean zuzendu eta koordinatzea.

Lurzoru ez-urbanizagarrian eraikuntza eta jarduera zehatzak baimendu behar direnean, aldez aurretiko informazioa zuzendu eta koordinatzea. Gauza bera egitea hirigintzaren arloan beste herri administrazio batzuek eskatzen dituzten gaietan.

PROIEKTU ESTRATEGIKOAK Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa

 • Bizkaia gizarte eta lurralde kohesio nahiz aukera berdintasunarekin

Programak eta zerbitzuak

 • Bizkaibus

  Bizkaibus Bizkaiko hirien arteko herri garraioaren zerbitzua da. Web orriaren eta Apparen bitartez lineak, tarifak, ibilbideak eta ordutegiak kontsultatzeko aukera ematen du. Modu berean, zerbitzua aldatzen denean edo hobekuntzak daudenean oharrak egiten ditu eta lineen, autobusen egoeraren eta itxarote denboren arabera bilaketa gauzatzen du. Erabiltzaileari arreta eskaintzeko telefono-zerbitzua du: 946125555.

 • Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria (GPZ)

  Deialdi, araudi, tasa eta inprimakiei buruzko informazioa; ikastaroak irakatsi eta Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria lortzeko zentro homologatuak.

 • Ibilgailu bereziek zirkulatzeko baldintzak

  Bizkaiko errepideetan ibilgailu bereziek zirkulatzeko baldintzei buruzko informazioa

 • Erabilera bereziko garraio erregularra (IEA)

  Erabilera bereziko garraio erregularrerako baimena eskatzea.

 • Eskola-garraioa

  Eskoletan jarduteko erabilera bereziko garraio erregularrerako baimena eskatzea.

 • Kartografia eta ortoargazkiak

  Bizkaia hobe ezagutzeko zerbitzua; horretarako, kartografia historikoaren planoak, kartografia gida (2004) eta ortoargazkiak argitaratzea. Zerbitzuak, aldi berean, salmentan dauden produktuen eta argitalpenen zerrenda eta Bizkaiko GPS estazioen sariari buruzko mapa eskaintzen ditu.

 • Udal plangintza

  Zerbitzu honek lurraldean indarreko udalen hirigintza plangintzari buruzko zehaztapenen informazio eguneratua eskaintzen du. Halaber, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ostean, plangintza orokorraren hirigintza araudia lor daiteke.

 • Lurralde planteamendua

  Zerbitzu honek lurraldeko lurralde plan partzialei buruzko dokumentazio grafikoa eta idatzizkoa eskaintzen ditu. Horrez gain, mapa batean pantailan planen dokumentazio grafikoaren gainean elkarri eraginez jardun daiteke eta horrekin zerikusia duen araudira bidaltzen du.

 • Landa guneen inbentarioa

  Bizkaiko landa guneen inbentarioa, hala izateko legezko baldintzak betetzen dituzten kokaguneak dituena.

 • Bizkaibus

  Bizkaibus Bizkaiko hirien arteko herri garraioaren zerbitzua da. Web orriaren eta Apparen bitartez lineak, tarifak, ibilbideak eta ordutegiak kontsultatzeko aukera ematen du. Modu berean, zerbitzua aldatzen denean edo hobekuntzak daudenean oharrak egiten ditu eta lineen, autobusen egoeraren eta itxarote denboren arabera bilaketa gauzatzen du. Erabiltzaileari arreta eskaintzeko telefono-zerbitzua du: 946125555.

 • Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria (GPZ)

  Deialdi, araudi, tasa eta inprimakiei buruzko informazioa; ikastaroak irakatsi eta Gaitasun Profesionalaren Ziurtagiria lortzeko zentro homologatuak.

 • Ibilgailu bereziek zirkulatzeko baldintzak

  Bizkaiko errepideetan ibilgailu bereziek zirkulatzeko baldintzei buruzko informazioa

 • Kartografia eta ortoargazkiak

  Bizkaia hobe ezagutzeko zerbitzua; horretarako, kartografia historikoaren planoak, kartografia gida (2004) eta ortoargazkiak argitaratzea. Zerbitzuak, aldi berean, salmentan dauden produktuen eta argitalpenen zerrenda eta Bizkaiko GPS estazioen sariari buruzko mapa eskaintzen ditu.

 • Udal plangintza

  Zerbitzu honek lurraldean indarreko udalen hirigintza plangintzari buruzko zehaztapenen informazio eguneratua eskaintzen du. Halaber, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ostean, plangintza orokorraren hirigintza araudia lor daiteke.

 • Lurralde planteamendua

  Zerbitzu honek lurraldeko lurralde plan partzialei buruzko dokumentazio grafikoa eta idatzizkoa eskaintzen ditu. Horrez gain, mapa batean pantailan planen dokumentazio grafikoaren gainean elkarri eraginez jardun daiteke eta horrekin zerikusia duen araudira bidaltzen du.

 • Landa guneen inbentarioa

  Bizkaiko landa guneen inbentarioa, hala izateko legezko baldintzak betetzen dituzten kokaguneak dituena.

Errorea gertatu da txantiloia prozesatzerakoan.
Error on line 26, column 1 in 842907#842945#879816
bipoNewService.getNewList("0", general, null, department?number, null, null, 0, getLanguageCode(), priorizarNoticiasField, 0, 3) is undefined.
It cannot be assigned to bipoNewList
1<!-- SERVICES --> 
2<#assign groupService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService")> 
3<#assign bipoNewService = serviceLocator.findService("bipo-integration-test-service-portlet", "net.bizkaia.bipo.portal.service.BipoNewLocalService")> 
4 
5<!-- VARIABLES --> 
6<#assign portletNamespace = themeDisplay.getPortletDisplay().getId() + '_'> 
7 
8<#assign groupPressArea = groupService.getFriendlyURLGroup(companyId, "/area-de-prensa") /> 
9 
10<#assign departamentoField = themeDisplay.getLayout().getExpandoBridge().getAttribute("bipo-departamento") /> 
11<#assign diputadoGeneralField = themeDisplay.getLayout().getExpandoBridge().getAttribute("bipo-diputado-general") /> 
12<#assign priorizarNoticiasField = themeDisplay.getLayout().getExpandoBridge().getAttribute("bipo-priorizar-noticias") /> 
13 
14<#assign department = departamentoField?first!0 /> 
15 
16<#if !validator.equals("0", department?string) > 
17  <#assign department = department?split("-")?first /> 
18</#if> 
19 
20<#assign general = 0 /> 
21 
22<#if diputadoGeneralField > 
23	<#assign general = 1 /> 
24</#if> 
25 
26<#assign bipoNewList = bipoNewService.getNewList("0", general, null, department?number, null, null, 0, getLanguageCode(), priorizarNoticiasField, 0, 3) /> 
27<#assign newsUrl = bipoNewService.getNewListByTypeURLView(groupPressArea.groupId, "0", "/noticias", request) /> 
28<#assign newsUrl = newsUrl + "&_biponews_WAR_bipointegrationtestserviceportlet_department=" + department> 
29 
30<#assign sizeNews = (bipoNewList?size) - 1 > 
31<#assign startIndexNews = 1 > 
32<#assign endIndexNews = 2 > 
33 
34<#if sizeNews lt endIndexNews> 
35  <#assign endIndexNews = sizeNews> 
36</#if> 
37 
38<#assign host = propsUtil.get("bipo.host")> 
39<#assign folderNewsImagesMain = propsUtil.get("bipo.folder.news.images.main")> 
40<#assign folderNewsVideosMainMiniatures = propsUtil.get("bipo.folder.news.videos.main.miniatures")> 
41 
42<div class="container"> 
43	<div class="row"> 
44		<div class="col-xxs-12 col-xxs-offset-0 col-xs-10 col-xs-offset-1 col-sm-10 col-sm-offset-1 col-md-12 col-md-offset-0"> 
45			<span class="bipo_ancla_fixed" id="${portletNamespace}noticias"></span> 
46			<h2><span><@liferay.language key="dpt-ultimas-noticias.news" /></span></h2> 
47		</div> 
48	</div> 
49	<div class="row"> 
50		<div class="col-xxs-12 col-xxs-offset-0 col-xs-10 col-xs-offset-1 col-sm-10 col-sm-offset-1 col-md-12 col-md-offset-0"> 
51			<div class="bipoinner"> 
52				<div class="bipo_borde_inferior"> 
53					<p class="bipo_enlace_derecha"> 
54						<a href="${newsUrl}" target="_blank" title="<@liferay.language key="opens-new-window" />" > 
55							<@liferay.language key="dpt-ultimas-noticias.all-news" /> <span class="bipoicon bipo_iconOpenRight" aria-hidden="true">→</span> 
56						</a> 
57					</p> 
58				</div> 
59			</div> 
60		</div> 
61	</div> 
62 
63	<section class="row"> 
64		<div class="col-xxs-12 col-xxs-offset-0 col-xs-10 col-xs-offset-1 col-sm-10 col-sm-offset-1 col-md-12 col-md-offset-0"> 
65			<ul class="row"> 
66				<#if bipoNewList?has_content> 
67					<li class="col-xxs-12 col-xs-12 col-sm-12 col-md-6"> 
68						<div class="m-noticias"> 
69							<@showNew bipoNew = bipoNewList?first /> 
70						</div> 
71					</li> 
72	         
73	        <#if sizeNews gte startIndexNews> 
74            <#assign bipoSubList = bipoNewList[startIndexNews..endIndexNews] /> 
75  					<#list bipoSubList as bipoNewDTO> 
76  						<li class="col-xxs-12 col-xs-6 col-sm-6 col-md-3"> 
77  							<div class="m-noticias-lista"> 
78  								<@showNew bipoNew = bipoNewDTO /> 
79  							</div> 
80  						</li> 
81  					</#list> 
82  				</#if> 
83				</#if> 
84			</ul> 
85		</div> 
86	</section> 
87</div> 
88 
89<#macro showNew bipoNew> 
90	<#assign newUrl = bipoNewService.getNewDetailURLView(groupPressArea.groupId, bipoNew.newId, "/noticias", themeDisplay.getURLCurrent(), request) /> 
91	<#if !validator.equals("", bipoNew.mainFile)> 
92  	<div class="bipo_caja_contenedor"> 
93  		<#if validator.equals("2", bipoNew.mainType?string)> 
94  			<#assign file = host + folderNewsImagesMain?replace("{0}", bipoNew.departmentId) + bipoNew.mainFile> 
95  			 
96  	  	<a href="${newUrl}" target="_blank" title="<@liferay.language key="opens-new-window" />" > 
97  				<img src="${file}" alt="${htmlUtil.escape(bipoNew.titular)}" /> 
98  			</a> 
99  	  </#if> 
100  		<#if validator.equals("11", bipoNew.mainType?string)> 
101  			<#assign file = host + folderNewsVideosMainMiniatures?replace("{0}", bipoNew.departmentId) + bipoNew.mainFile> 
102  			 
103  			<div class="bipo_videos"> 
104  				<a href="${newUrl}" target="_blank" title="<@liferay.language key="opens-new-window" />" > 
105  					<div class="bipo_video"> 
106  						<span class="bipoicon icon-player"></span> 
107  					</div> 
108  					<div class="bipo_overlay"></div> 
109  					 
110  					<img src="${file}" alt="${htmlUtil.escape(bipoNew.titular)}" /> 
111  				</a> 
112  			</div> 
113  	  </#if> 
114  	</div> 
115  </#if> 
116	<p class="bipo_fecha"> 
117<#assign date = []> 
118<#assign date_Data = bipoNew.publishDate?date?long> 
119<#assign date_DateObj = dateUtil.newDate(date_Data)> 
120<#assign date = date + [ '${dateUtil.getDate(date_DateObj, "d", locale)}' ] > 
121<#assign sdfMonth = objectUtil("java.text.SimpleDateFormat", "MMMMM", locale) />      	   
122<#assign date = date + [ '${sdfMonth.format(date_DateObj)}' ] > 
123${languageUtil.format(locale, "dateFormatList", date)} 
124	   
125		<#if bipoNew.numVideos gt 0 > 
126	    <span class="sr-only"><@liferay.language key="dpt-ultimas-noticias.hasVideo" /></span><span class="bipoicon icon-player"></span> 
127	  </#if> 
128	  <#if bipoNew.numImages gt 0 > 
129	    <span class="sr-only"><@liferay.language key="dpt-ultimas-noticias.hasPhoto" /></span><span class="bipoicon icon-camara"></span> 
130	  </#if> 
131	  <#if bipoNew.numAudios gt 0 > 
132			<span class="sr-only"><@liferay.language key="dpt-ultimas-noticias.hasAudio" /></span><span class="bipoicon icon-microfono"></span> 
133		</#if> 
134	</p> 
135	<h3 class="bipo_titular"> 
136		<a href="${newUrl}" target="_blank" title="<@liferay.language key="opens-new-window" />" >${bipoNew.titular}</a> 
137	</h3> 
138	<p class="bipo_contenido_noticia"> 
139		<span class="bipo_categoria"> 
140			${bipoNew.departmentName} 
141			<#if bipoNew.general > 
142				- <@liferay.language key="dpt-ultimas-noticias.general-deputy" /> 
143			</#if> 
144		</span>  
145		${stringUtil.shorten(bipoNew.summary, 200)} 
146		<span class="bipo_leer_mas"> 
147		<a href="${newUrl}" target="_blank" title="<@liferay.language key="opens-new-window" />" ><span class="sr-only"><@liferay.language key="read-more" /></span><span class="bipoicon bipo_iconOpenRight" aria-hidden="true"> →</span></a> 
148	</span> 
149	</p> 
150	 
151</#macro> 
152 
153<#function getLanguageCode > 
154  <#assign localeLanguage = locale.getLanguage()?upper_case /> 
155  <#if localeLanguage == "ES" > 
156    <#return "CA" > 
157  </#if> 
158  <#return localeLanguage > 
159</#function >